messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายถาวรถึงดอนสิมบ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๓ ลูกบาศก์เมตรหรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านคำบอน หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ป่าช้าบ้านหนองแคน หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสะพานห้วยบ้านน้อย ถึงหนองถ่ม บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านเหล่า หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมหมู่ที่ 4-หมู่ที่ 5 บ้านดอนสนุก
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางแสงดาว-บ้านนายถาวร บ้านหาดสั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างนางขาว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 407.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80.40 ลูกบาศ์กเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,628 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ก่อสร้างถนนลูกรังหลังเทศบาลถึงนานางสนม ฝ้ายชาว บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอลหญ้าเทียมบ้านเหล่า หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอลหญ้าเทียม บ้านเหล่า หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ก่อสร้างถนนลูกรัง จากสวนยางนางดวงมณี สุมาลี ถึงสวนยางนายพันเหมือน สีเทาว์ บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed วางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางดาหวัน จันทวิลักษณ์ ถึงบ้านนางรจนันท์ พันนาขา บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed โครงการกำจัดวัชพืชกุดซวย บ้านหาดสั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.28-012 สายสร้างนางขาว - ร่องโน หมู่ที่ 2 บ้านสร้างนางขาว ตำบลสร้างนางขาว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กเหวบักคำบ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างนางขาว ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางดอกรัก ฝ้ายขาว-นานางหนูแดง นาวาศิริ หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 209
rss_feed โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ 6 หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.28-001 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 5 สายหมู่ที่ 1,5,6,(ช่วงกุดซวย-สามแยกหาดสั่ง)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยศ-นานายปิ่น หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 292
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสร้างแป้น หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างนางขาว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 312
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างนางขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 283
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.28-025 สายป่าช้า-วัดมงคลศรีนา หมู่ 6 บ้านหาดสั่ง ตำบลสร้างนางขาว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 312
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.28-012 สายบ้านสร้างนางขาว-บ้านร่องโน หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างนางขาว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 465 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 307
1 - 23 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1