messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
account_box สำนักปลัด
นางสาวนุชนาฎ พันหลวง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายปิยะพล เชื้อนาข่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสันติ โพธิวร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 091-416-1836
นางสาวปิยาภรณ์ ลิมโพธิ์ทอง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย เห็มอ่อน
นิติกรปฏิบัติการ / ชำนาญการ
นางสาวมุขรินทร์ กวนหลวง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอำนาจ ศรีคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวมาริณี แก้วนามเมือง
คนงานทั่วไป
นายศรเพชร ศิริทอน
คนงานทั่วไป
นางสาวอาภัสรา ขันรัฐบาล
คนงานทั่วไป
นายสนิท นาวาศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญรักษ์ โยธะวงศ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายฤทธิมัชญ์ ภมรศิริ
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายโอกาส พันนายม
พนักงานขับรถขยะ
นายดอกไม้ คูณลาน
พนักงานประจำรถขยะ
นายประสิทธิ์ หล้าคอม
พนักงานประจำรถขยะ
นายสกล ทักษิณอุบล
คนสวน
นางสาวอัมพร พันลำ
แม่บ้าน
โทร : -