เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
account_box สำนักปลัด
นายบัญชา ไพวงศา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการเเทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายปิยะพล เชื้อนาข่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบัญชา ไพวงศา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรกนก ชัยเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสัมพันธ์ แสงวัฒนะรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
จ่าเอกภัทรเดช ศรีอระพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอำนาจ ศรีคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวมาริณี แก้วนามเมือง
คนงานทั่วไป
นายศรเพชร ศิริทอน
คนงานทั่วไป
นางสาวสุภาวรรณ หงษีทอง
คนงานทั่วไป
นายสนิท นาวาศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญรักษ์ โยธะวงศ์
พนักงานขับรถดับเพลิง

พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายโอกาส พันนายม
พนักงานขับรถขยะ
นายดอกไม้ คูณลาน
พนักงานประจำรถขยะ
นายประสิทธิ์ หล้าคอม
พนักงานประจำรถขยะ
นายสกล ทักษิณอุบล
คนสวน