เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
account_box กองคลัง
นางสาวสุธาทิพย์ เตมานิ
ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการระดับต้น)
นางสาวไพวัลย์ ชาตานันท์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวปทิดา บุญโฆสิตกุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวอนงภรณ์ ณ หนองคาย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวจิราภรณ์ แก้วนามเมือง
คนงานทั่วไป
นางสาวศันสนีย์ ศรีเผลา
คนงานทั่วไป
นางสาวจุฑามาศ บำรุงรส
คนงานทั่วไป