messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร(ออนไลน์)
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตเละประพฤติมิชอบ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 52
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 26
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 32
งบเเสดงฐานะการเงินประจำปี ๒๕๖๖ ท.ต สร้างนางขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 39
การป้องกันการเเพร่ระบาดขแงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) สายพันธ์ JN.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ว่าด้วยการขอใช้บริการเเละอาคารสถานกีฬาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 52
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การบริหารกิจการประปา (ฉบับที่ 2) 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การบริหารประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 27
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 28
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 205 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11