เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
account_box กองช่าง
นายรัฐสิทธิ์ สำราญรื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิสิต ช่างเหล็ก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายถาวร ไชยสุข
พนักงานสูบน้ำ
นายสุริยะพล พันพิมพ์
พนักงานสูบน้ำ
นายพวง ส่างกานนอก
พนักงานสูบน้ำ
นายวุฒิชัย วรรณเขตร์
คนงานทั่วไป
นายมั่นคง ฝ้ายขาว
คนงานทั่วไป
นายวิทยา สูฝน
คนงานเกษตร
นายณัฐพงศ์ จันโท
คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า)
นายธเนศพล แก้วนามเมือง
คนงานทั่วไป
นายสันติภาพ
พนักงานสูบน้ำ
นายจักรพงศ์ พิสัยพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี ชาญชัย นาวาศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ผลิตน้ำประปา)
นายบรรดิษฐ์ เหวียนวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำสวนสาธารณะบ้านเหล่า)
นายสุภาพ ใจดี
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0631195384