เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
account_box คณะผู้บริหาร
นายไหล่ จะหลาบหลวง
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0992018291
นายติรัตน์ หล้าคอม
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0621143100
นายมงคล พันหลวง
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0857552854
นางนิตย์ ศรีบุญเรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0637175777
นายพรม วรรณเขตร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0833415583
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
account_box ฝ่ายสภา
นายพันเหมือน สีเทาว์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0984280981
นายปฏิภาณ วรรณเขตต์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0883282144
นางหนุแดง นาวาศิริ
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 0857463370
นายนราธิป จะหลาบหลวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0934237235
นายศิริชัย ฝ้ายขาว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0982411332
นางดวงใจ ศรีอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0967968585
นางไกรเกรียง แก้วนามเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0986144364
นางมณฑา พันดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0833364388
นายสุรศักดิ์ บำรุงรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0892776008
นายอชิตพล พันนาขา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0941465384
นายสำลี พันพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0819643349
นายสมพงศ์ นามอญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0895155311
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
จ่าเอกวรเชษฐ์ จันทร์อุดม
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
นายบัญชา ไพวงศา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราช
การเเทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุธาทิพย์ เตมานิ
ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการระดับต้น)
นายรัฐสิทธิ์ สำราญรื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกวรเชษฐ์ จันทร์อุดม
รองปลัดเทศบาล (บริหารงานระดับต้น)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box สำนักปลัด
นายบัญชา ไพวงศา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการเเทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายปิยะพล เชื้อนาข่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบัญชา ไพวงศา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรกนก ชัยเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสัมพันธ์ แสงวัฒนะรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
จ่าเอกภัทรเดช ศรีอระพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอำนาจ ศรีคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวมาริณี แก้วนามเมือง
คนงานทั่วไป
นายศรเพชร ศิริทอน
คนงานทั่วไป
นางสาวสุภาวรรณ หงษีทอง
คนงานทั่วไป
นายสนิท นาวาศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญรักษ์ โยธะวงศ์
พนักงานขับรถดับเพลิง

พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายโอกาส พันนายม
พนักงานขับรถขยะ
นายดอกไม้ คูณลาน
พนักงานประจำรถขยะ
นายประสิทธิ์ หล้าคอม
พนักงานประจำรถขยะ
นายสกล ทักษิณอุบล
คนสวน
account_box กองคลัง
นางสาวสุธาทิพย์ เตมานิ
ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการระดับต้น)
นางสาวไพวัลย์ ชาตานันท์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวปทิดา บุญโฆสิตกุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวอนงภรณ์ ณ หนองคาย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวจิราภรณ์ แก้วนามเมือง
คนงานทั่วไป
นางสาวศันสนีย์ ศรีเผลา
คนงานทั่วไป
นางสาวจุฑามาศ บำรุงรส
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายรัฐสิทธิ์ สำราญรื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิสิต ช่างเหล็ก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายถาวร ไชยสุข
พนักงานสูบน้ำ
นายสุริยะพล พันพิมพ์
พนักงานสูบน้ำ
นายพวง ส่างกานนอก
พนักงานสูบน้ำ
นายวุฒิชัย วรรณเขตร์
คนงานทั่วไป
นายมั่นคง ฝ้ายขาว
คนงานทั่วไป
นายวิทยา สูฝน
คนงานเกษตร
นายณัฐพงศ์ จันโท
คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า)
นายธเนศพล แก้วนามเมือง
คนงานทั่วไป
นายสันติภาพ
พนักงานสูบน้ำ
นายจักรพงศ์ พิสัยพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี ชาญชัย นาวาศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ผลิตน้ำประปา)
นายบรรดิษฐ์ เหวียนวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำสวนสาธารณะบ้านเหล่า)
นายสุภาพ ใจดี
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0631195384
account_box กองการศึกษา
จ่าเอกวรเชษฐ์ จันทร์อุดม
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานระดับต้น)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายแสงวุฒิ แสนสุภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนิดานุช แสนยาพิทักษ์
ครู ค.ศ.1 (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
นางสมเพียร อินหล่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสั่ง)
นางอนงค์ หาญราชา
ผู้ช่วยครูดูผู้แลเด็ก (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
นางสาวอิลธิดา ชิลนาค
พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสั่ง)
นายภราดร หงษา
พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำกองการศึกษาฯ)

พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำกองการศึกษาฯ)