messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติเทศบาล
ตำบลสร้างนางขาวเป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลทุ่งหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2532 มีระยะทางห่างจากอำเภอโพนพิสัย ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 10 กิโลเมตร และได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2552
เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย (สมาชิกสภาเทศบาลฯ 6 คน) หมู่ที่ 1 บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ 4 บ้านดอนสนุก หมู่ที่ 8 บ้านคำบอน เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย (สมาชิกสภาเทศบาลฯ 6 คน) หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 บ้านหาดสั่ง หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายทอง

รอปรับปรุง