messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
info ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง(สถ./ผถ.4/4 , 4/5)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง( ผถ./สถ.4/4)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง( ผถ./สถ.4/4) 19 กุมภาพันธ์ 2564adminข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศเทศบาล ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รายเอียดตามเอกสารสารที่แนบมาพร้อมนี้ ศุนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสร้างนางขาว 042-414710 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 >>สถ.4ทับ4.2 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 >>สถ.4ทับ4.1 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี >> ผถ.4ทับ4
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง(สถ./ผถ.4/5)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่องประกาศชื่อผู้มีสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รายเอียดตามเอกสารสารที่แนบมาพร้อมนี้ ศุนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสร้างนางขาว 042-414710 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หมายเลข 1 นางดวงใจ ศรีอ่อน ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หมายเลข 2 นายศิริชัย ฝ้ายขาว ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หมายเลข 3 นายเกษียน วงษาเทพ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หมายเลข 4 นางหนูแดง นาวาศิริ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หมายเลข 5 นายสุดใจ หาญราชา ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หมายเลข 6 นางมุนน้ำใส ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หมายเลข 7 นายพันเหมือน สีเทาว์ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หมายเลข 8 นายนราธิป จะหลาบหลวง ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หมายเลข 9 นางไกรเกรียง แก้วนามเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หมายเลข 2 นางมณฑา พันดง ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หมายเลข 3 นายสุรศักดิ์ บำรุงรส ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หมายเลข 4 นายสำลี พันพิมพ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หมายเลข 5 นายอชิตพล พันนาขา ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หมายเลข 6 นายปฏฺิภาณ วรรณเขตต์ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หมายเลข 7 นายสมพงศ์ นามอญ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หมายเลข 8 นายดอกไม้ คูณลาน ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมน่ตรีตำบลสร้างนางขาว ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว หมายเลข 1 นายไหล่ จะหลาบหลวง
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว