messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
info อำนาจหน้าที่
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)

อำนาจหน้าที่ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)
มอบหมายให้........................................เป็นผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. เป็นผู้ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนการจัดการความรู้ การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ เป็นต้น 3. ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทำงานการจัดการความรู้ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทำงานการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้
อำนาจหน้าที่ หัวหน้าคณะทำงาน
มอบหมายให้.................................... เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. จัดทำแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ฯ 2. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)ทราบ 3. ผลักดันการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 4. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางแก้ไข 5. เป็นผู้ประสานการดำเนินการกับผู้นำการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลและคณะทำงานการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะทำงาน
หน้าที่คณะทำงานการจัดการความรู้
1. ร่วมจัดทำแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. ดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดทำรายงานผลความคืบหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ 4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 .เป็นผู้นำหลัก (Master Trainer) ในการถ่ายทอดหลักการและกรอบแนวทางการจัดการความรู้ให้บุคลากรในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้มากขึ้น 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
หน้าที่ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
1. ร่วมจัดทำแผนการจัดการความรู้ 2. นัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และจัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดในแผนการจัดการความรู้ 3. รวบรวมและสรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 4. สรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5. ประสานงานกับหัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ฯ 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย