เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder ระเบียบ/กฎหมาย
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file ทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างประจำของ อปท.พ.ศ.2555 (ฉบับ 2) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย อปพร.ของ อปท.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศูนย์หาดสั่ง(บ้านหาดทรายทอง)พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศูนย์ดงกำพี้ (บ้านหาดสั่ง)พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศูนย์หนองแคน (บ้านหนองแคน)พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 451
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเครื่องแต่งกายของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ปชช.ตามอำนาจหน้าที่ อปท.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 พ.ศ.2560 ตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบ จนท.ท้องถิ่น 2509 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริม และกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ของ อปท. พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4