เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์/โทรสาร : 042 414 710

folder ระเบียบ/กฎหมาย
insert_drive_file พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างประจำของ อปท.พ.ศ.2555 (ฉบับ 2) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย อปพร.ของ อปท.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศูนย์หนองแคน (บ้านหนองแคน)พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศูนย์ดงกำพี้ (บ้านหาดสั่ง)พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศูนย์หาดสั่ง(บ้านหาดทรายทอง)พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 พ.ศ.2560 ตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบ จนท.ท้องถิ่น 2509 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ปชช.ตามอำนาจหน้าที่ อปท.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเครื่องแต่งกายของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริม และกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ของ อปท. พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่ อปท.อาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายไหล่ จะหลาบหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว
โทร : 099-2018291
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
นายอัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
โทร : 0902265697
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37