เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือประชาชน-สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม-ในการบริหารกิจการของ-อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Info (2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file คู่มือหลักสูตรแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์-สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 454
insert_drive_file คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด-อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 652
insert_drive_file คู่มือการบันทึก-e-GP poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file คู่มือการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file คู่มือ-การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
insert_drive_file คู่มือ-การจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบการจัดบริการสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1