messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การลงทะเบียนขอรับสิทธิเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 9
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 9
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 6
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 3
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การใช้น้ำประปาหมู่บ้านเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 5
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 9
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 11
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 6
คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีป้าย สำหรับเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 3
คู่มือประชาชน-สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม-ในการบริหารกิจการของ-อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Info (2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
คู่มือหลักสูตรแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์-สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 389
คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 550
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด-อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1588
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2