ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง