ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่สำหรับแข่งขันกีฬา โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง