ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสั่ง (สถานีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง