ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการถางป่าคลองน้ำสถานีสูบน้ำหาดสั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง