ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง