ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง