ชื่อเรื่อง : ซื้อดินลูกรัง จำนวน 228 ลบ.ม. เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนสนุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง