ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ จำนวน 20 เวรๆละ 12 ชั่วโมง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง