ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียด : ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร ระหว่าง 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือก ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามกำหนดการและรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : 0jfJcqWFri34516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้