ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้ง ที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด : ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาวที่ประชุมได้มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว สมัยสามัญสมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยกำหนด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30วัน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสร้างนางขาวเป็นไปโดยต่อเนื่องตามระเบียบทางราชการ ประชุม จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 /2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ชื่อไฟล์ : y9fQgVJThu44158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้