ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาวที่ประชุมได้มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสร้างนางขาวเป็นไปโดยต่อเนื่องตามระเบียบทางราชการ ประชุม จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 1 /2564 ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ชื่อไฟล์ : d7QG6NOWed105204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้